Error

Error! Server error

Error raport:

Pakkumiskutse Ojaküla tuulepargi teede ja platside rajamiseks21.04.2011

Seoses Ojaküla tuulepargi ehitamisega ootab Oceanside OÜ pakkumisi tuulepargi teede ja platside rajamiseks.

Lisainfot saab vaadata laadides alla pdf dokumendi: Pakkumise kutse - teed ja platsid

Täpsema dokumentatsiooni ja info saamiseks palume pöörduda vastutava isiku poole:
Erkki Kallas
Nelja Energia OÜ tootmisjuht
E-post: erkki.kallas@4energia.ee
telefon: +372 639 6628

 

Korduma Kippuvad Küsimused

Küsimus 1:

Palume Teil täpsustada milliseid tegevuslubasid ja registreeringuid nõuab hankija veel peale Maanteeameti poolt väljastatud teehoiutööde loa?

Vastus: Hankija nõuab pakkujalt Maanteeameti poolt väljastatud kehtiva teehoiutööde loa olemasolu. Samas juhime tähelepanu asjaolule, et pakkuja peab omama kõiki tegevuslube ja registreeringuid, mis on vajalikud hankelepingu alusel sooritatava tegevuse jaoks. Vastavate elementide puudumisel vastutab täielikult pakkuja.

Küsimus 2:

Seoses ajagraafiku ettevalmistamisega soovime Teilt teada järgmist. Millal toimub lepingu sõlmimine, millal on lõpptähtaeg (või vahetähtajad), millal tagatakse tuulikute paigaldaja, kaablite paigaldaja ning hankija poolt tööfront?

Vastus: Hankija soovib teha valiku parima pakkumuse teinud pakkuja osas 11. maiks, misjärel toimub hankelepingu sõlmimine. Palume koostada ajagraafik vastavalt. Juurdepääsuteede ja platside valmimine on esimene tuulepargi valmimisega seotud töö, kõik muud rajatised tulevad hiljem, seega tööfrontide jaotus ei ole hetkel oluline.

Küsimus 3:

Palume Teil täpsustada, milliseid objekte loeb hankija mahult ja iseloomult sarnasteks objektideks?

Vastus: Hankija loeb mahult sarnasteks objektideks nii rahaliselt kui ehitusmaterjalide ja –tööde mahult mitte väiksemaid objekte, kui käesoleva pakkumiskutse mahus. Iseloomult sarnaseks objektideks loeb hankija mitte väiksema kandevõimega siirdekatendiga teede ja platside ehitust.

Küsimus 4:

Mille alusel valitakse kolm pakkumust edasistele läbirääkimistele? Kas kolm hankija suva järgi valitud pakkumust või kolm maksumuselt odavamat pakkumust?

Vastus: maksimaalselt kolm pakkumust edasistele läbirääkimistele valitakse välja kolme kriteeriumi alusel hankija ettevõttesisese hindamiskomisjoni poolt. Nendeks on pakkumuse maksumus, pakkuja referentsid ning tööde ajagraafik vastavalt hankedokumentatsiooni punktile 6. Täpse hindamisskaala ja metoodika leiab pakkuja siit samalt lehelt allosast.

Küsimus 5:

Palume Teil selgitada, kuidas saab olla parima pakkumuse valiku aluseks olla nii majanduslikult kui tehniliselt parim alternatiiv kui kõikidel pakkujatel tuleb pakkumus esitada üheselt mõistetavate koondtabelite ja pakkumuse struktuuri alusel ning täiendavate tingimuste esitamine ei ole pakkujate poolt lubatud?

Vastus: Tõepoolest ei ole antud pakkumuste hindamisel võimalik arvestada tehniliselt parimat alternatiivi.  Pakkumuse hindamist selgitab küsimus nr. 4, hindamisskaala on võimalik leida hindamismetoodikast lehe allosas. Pakkumused tuleb esitada täielikult vastavalt projektile ning kõrvale kaldumine esitatud nõutud materjalidest tagab automaatse pakkumuse diskvalifitseerimise.

Küsimus 6:

Kas läbirääkimiste järel esitavad kõik läbirääkmistele kutsutud pakkujad uue pakkumuse?

 

Vastus: Vastavalt hankedokumentatsioonile valib hankija välja maksimaalselt 3 pakkumist, kellega peetakse läbirääkimisi. Seoses sellega, et hankija jätab endale õiguse läbi rääkida pakkumuse tingimuste osas, ei ole tingimata kõik läbirääkimistele kutsutud pakkujad kohustatud esitama uut pakkumist.

Küsimus 7:

Palume hankijal selgitada, millise osakaaluga on pakkumuste hindamisel ajagraafik ja mille põhjal hindab hankija milline on parim ajagraafik ja milline halvim ajagraafik?

Vastus: antud küsimusele leiab vastuse pakkumuste hindamise metoodikast. Parimaks ajagraafikuks loetakse tööde kõige kiiremat teostamise aega. Kui hankija hinnangul on mõne pakkumuse puhul tegemist ebareaalse ajagraafikuga, siis hinnatakse seda automaatselt 0 punktiga. Ebareaalseks ajagraafikuks loeb hankija tööde lõpetamise tähtaega, mis on tunduvalt lühem, kui kõigi pakkumuste keskmine tööde lõpetamise tähtaeg.

Küsimus 8:

Palume hankijal selgitada, millise osakaaluga on pakkumuste hindamisel varasemate tööde kogemus ja millise kriteeriumi alusel hankija seda hindab (maksumus, iseloomult samalaadsus vmt)?

 

Vastus: Osakaalud on võimalik leida pakkumuste hindamise metoodikast. Hankija hindab varasemate tööde kogemuse puhul nii maksumust kui tööde samalaadset iseloomu. Näiteks asfalteeritud linnatänava ehitus ei ole kindlasti samalaadse iseloomuga ehitusobjekt kui tuulepargi siirdekatendiga teed ja platsid.

Küsimus 9:

Kas väljakaevatavat kasvupinnast saab kasutada haljastuseks ning kas ülejääva pinnase saab ladustada, planeerida objektile või tuleb see ära vedada?

Vastus: Kõik väljakaevatav kasvupinnas tuleb objektilt ära vedada ja sellega tuleb arvestada pakkumuse koostamisel.

Küsimus 10:

Kas täitepinnasena loodusliku kruusa asemel võib kasutada aherainet?

Vastus: Ei või. Juhime tähelepanu sellele, et kõik tööd tuleb ellu viia vastavalt projektis ettenähtud korrale ning mahutabelitele.

 

Pakkumuste hindamise metoodika

Igas kategoorias (maksumus, ajagraafik, referentsid) parima pakkumuse teinud pakkuja saab 5 punkti, sellest järgmisena parima pakkumuse teinud pakkuja 4 punkti jne. See tähendab, et punkte saavad 5 parima vastava kategooria pakkumuse teinud pakkujat. Ülejäänud pakkujaid hinnatakse 0 punktiga. Iga alamkategooria osakaalud on toodud ära järgmises tabelis: