Error

Error! Server error

Error raport:

Nelja Energia avaldas möödunud aasta keskkonnaraporti12.03.2013

Nelja Energia gruppi kuulusid 2012. aastal 14 töötavat tuuleparki Eestis ja Leedus koguvõimsusega 217 megavatti (MW), millest piisab 145 tuhande majapidamise elektriga varustamiseks. Tuuleparkide kogutoodang aastal 2012 oli 408 574 MWh, Eestis asuvad tuulepargid moodustasid sellest 65%. Tuuleparkide kogupanus kasvuhoonegaaside vähendamisesse 2012. a oli kokku 378 130 tonni CO2 ekvivalenti.

Kolmes Eesti kohalikus omavalitsuses, Hanilas, Noarootsis ja Viru-Nigulas ning kolmes Leedu omavalitsuses on asutatud mittetulundusühingud, mille eesmärgiks on tuuleenergia toodangust saadud tulu osalise jagamise näol edendada valla majanduslikku, keskkonnaalast, kultuurilist ja sotsiaalset arengut. Tuulepargid annetavad nimetatud MTÜ-dele 0,32 eurot iga toodetud elektrienergia MWh kohta. 2012. aasta jooksul annetasid tuulepargid nimetatud MTÜ-dele kokku 76 tuhat eurot (2011 vastavalt 59 tuhat eurot), mida kasutati:

- kohalike kultuuriürituste toetuseks (9600 eurot), näiteks kohalike turismiettevõtete ühisturundus, Eesti Murutraktorite karikavõistlused;

- huvialaringide korralduseks (3000 eurot), näiteks klaasi- ja keraamikaringid, lauatennis, rahvatantsurühma esinemisriided;

- stipendiumideks (1300 eurot);

- investeeringuteks (9700 eurot), näiteks Vanaluubi puhkekoha rajamine, Virtsu kooli ja Kõmsi lasteaed-algkooli investeeringud, Kunda külaseltsi maja rekonstrueerimine.

Töötavate tuuleparkide jälgimisel lähtutakse läbiviidud keskkonnamõjude hindamises toodud tähelepanekutest ja nõuetest. Virtsu III tuulepargis viidi lindude kevadrände ajal läbi linnuvaatlused, mille järelduste kohaselt tuulikud rännet ei häiri, linnud korrigeerivad oma lennukõrgust ja kaugust tuulikutest. Leedus viidi Ciuteliai tuulepargis enne tuulikute püstitamist läbi kevad- ja sügisrände vaatlused, mida korrati peale tuulepargi käivitamist 2012. aasta sügisel. Vaatlustulemuste põhjal võib järeldada, et tuulepark ei avalda olulist mõju linnustikule. Vaatlusi jätkatakse 2013. aastal.

Tuuleparkide piirkondade kohalikelt elanikelt on 2012. aasta jooksul laekunud viis kaebust Leedus asuva Mockiai tuulepargi kohta ja kaheksa kaebust Eestis asuva Aseriaru tuulepargi kohta. Suulised kaebused tulid kohalike elanike poolt seoses tuulikute poolt tekitatud müraga. Mockiai tuulepargis viidi terviseameti poolt läbi mõõtmised, mis ei näidanud lubatust suuremat müra, infraheli ega vibratsiooni taset tuulepargi läheduses. Aseriaru tuulepargis alustati 2012. aastal müramõõtmistega, mis viiakse lõpule aastal 2013. Hoolimata sellest, et mõõtmistulemuste põhjal tuulikud ei ületa kehtivaid müranormatiive, on alustatud dialoogi kohalike elanikega probleemi lahendamiseks. Mockiai tuulepargi lähistel asuvatel elamutel toetati helikindlamate akende paigaldamist ning Aseriaru tuulepargi lähielanikele on samuti välja pakutud võimalikud lahendused hoonete helikindlamateks muutmiseks.