Error

Error! Server error

Error raport:

Nelja Energia avaldas 2013 aasta keskkonnaraporti02.04.2014

Nelja Energia gruppi kuulusid 2013.a. 15 töötavat tuuleparki koguvõimsusega 222,9 MW. Tuuleparkide kogutoodang 2013.a. oli 487 271 MWh, Eestis asuvad tuulepargid moodustasid sellest 61%. Lisaks tuuleparkidele on Nelja Energia investeerinud ka biogaasijaamadesse, neist kaks alustasid tööd 2013. aastal. Gruppi kuuluvate tuuleparkide ja biogaasijaamade kogupanus kasvuhoonegaaside vähendamisesse 2013. a. oli kokku 483 877 tonni CO2 ekvivalenti.

Neljas Eesti kohalikus omavalitsuses (Hanilas, Noarootsis, Aseris ja Viru-Nigulas) ning kolmes Leedu omavalitsuses on asutatud mittetulundusühingud, mille eesmärgiks on edendada valla majanduslikku, keskkonnaalast, kultuurilist ja sotsiaalset arengut. Tuulepargid annetavad nimetatud MTÜ-dele 0,32 eurot iga toodetud elektrienergia MWh kohta. 2013.a. jooksul kogunes selliselt kohalike kultuuriürituste toetuseks, huvialaringide korralduseks, stipendiumideks ning investeeringuteks kokku 105 000 eurot.

Töötavate tuuleparkide jälgimisel lähtutakse läbiviidud keskkonnamõjude hindamises toodud tähelepanekutest ja nõuetest. Leedus viidi Ciuteliai tuulepargis enne tuulikute püstitamist läbi kevad- ja sügisrände vaatlused, mida korrati peale tuulepargi käivitamist 2012-2013. aastatel. Vaatlustulemuste põhjal võib järeldada, et tuulepark ei avalda olulist mõju linnustikule. Vaatlusi jätkatakse 2014. aastal.

Virtsus, kus tuulikute labade varjud häirisid lähedalasuvaid elanikke, on paigaldatud Virtsu I ja Virtsu II tuuleparki spetsiaalne tehnika, mis peatab tuuliku töö, kui päike paistab nurga alt, mis tekitab majadele varje. 2013.a. peatus seetõttu Virtsu I tuulikute töö kokku 137 tunnil ning Virtsu II tuulikute töö kokku 206 tunnil.